ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง

แม่ครูบัวชุม อินถา (เพลงพื้ื้นบ้านภาคเหนือ - ขับซอ)

นางบัวชุม อินถา ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการขับเพลงซอ ให้กับลูกศิษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มาจนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนมีทั้งสอนเป็นรายบุคคล

พ่อครูธนวัฒน์ ราชวัง (การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ - กลองสะบัดชัย)

กลองสะบัดชัยในล้านนา ตามตานานเป็นกองที่มีมานานคู่บ้านคู่เมืองส่วนใหญ่เรียกว่ากลองปู่จา (กลองบูชา) กลองใจยะมงคล (กลองชัยมงคล) ในอดีตการตีกลองจะใช้ในการทาศึกสงคราม