ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง

นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (การแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - หมอลำ)

ดร.ราตรี ศรีวิไล มีเทคนิคการสอนหรือการถ่ายทอดหมอลำเริ่มแรก ดูจากลักษณะพิเศษของลูกศิษย์ ที่ความตั้งใจ ประเมินความสามารถต่างๆ น้ำเสียง การออกเสียง รวมไปถึงปฏิภาณไหวพริบ จากนั้นจึงเริ่มเรียนหมอลำกลอน ขั้นแรกเรียนลำทางสั้นก่อน เริ่มจากการโอ่ละนอ...