ประวัติจ่าสิบตำรวจ วรพจน์ บุญญา "หนังวรพจน์ เธียรทอง"

ประวัติและความเป็นมาของหนังตะลุง

         “หนังตะลุง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒ : ๑๒๔๔) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตะลุง ๑ น. ชื่อมหรสพอย่างหนึ่ง ให้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็ก คีบด้วยไม้ตับอันเดียวฆ้องคู่บรรเลงประกอบ ผู้เชิดเป็น ผู้พากย์ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชา- นุภาพ (๒๕๐๘ : ๙๙) ได้ทรงบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า พวกชาวบ้านควน (มะ) พร้าว แขวงจังหวัดพัทลุง คิดเอาอย่างหนังแขก (ชวา) มาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อน แล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่น ในมณฑลนั้นเรียกว่า หนังควน เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พาเข้ากรุงเทพฯ ได้เล่นถวายตัวที่บางปะอินเป็นที่แรกเมื่อปีชวด พ.ศ.๒๔๑๙

         วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๒๕ : ๑๘๐) ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า หนังตะลุงเป็นการละเล่นที่ไทยได้รับมาจากชวา โดยกล่าวว่า หนังตะลุงเป็นการละเล่นของชวาที่มาก่อน ศตวรรษที่ ๑๑ แล้วแพร่หลายเข้ามายังมาลายูและภาคใต้ของไทย โดยที่ชวามาลายูหรือมาเลเซียในปัจจุบันเรียกว่า วายังกุเล็ต (ไทยวายังกุลิต) วายัง แปลว่ารูปหุ่นหรือหุ่น กุเล็ต แปลว่าเปลือก หรือหนังรูปสัตว์ที่ทาด้วยหนังสัตว์ และตัวหนึ่งที่เข้ามาสู่ประเทศไทยหรือชวาก็ตามจะเห็นว่ามีรูปร่างลักษณะที่ผิดแปลกแตกต่างไป นิยมสร้างรูปคนที่เป็นที่เคารพนับถือการทา ตัวหนัง จึงได้สร้างให้มีลักษณะที่ต่างไปจากคนธรรมดา ซึ่งลักษณะนี้ปรากฏอยู่ในตัวหนังไทยโดยเฉพาะตัวตลก

          หนังวรพจน์ เธียรทอง ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุง ให้กับลูกศิษย์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ มาจนถึงปัจจุบัน เปิดศูนย์เรียนรู้การแสดงศิลปะหนังตะลุง ในชื่อว่า “ศูนย์ฝึกเธียรทอง” เพื่อทาการเรียนการสอนมีทั้งสอนเป็นรายบุคคล และเข้าไปสอนในสถานศึกษาซึ่งได้รับเชิญจากสถานศึกษาให้ไปเป็นวิทยากรโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น จะมีการนาลูกศิษย์ไปออกงานแสดงจริง และมีรายได้จริง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้เรียนและเป็นการเพิ่มทักษะในการแสดงให้กับผู้เรียนด้วย โดยมีลูกศิษย์ผู้รับการถ่ายทอด นาความรู้การการแสดงหนังตะลุง ไปใช้ในการประกอบอาชีพศิลปินเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงให้ยั่งยืนสืบไป เริ่มมีความสนใจศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง ตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบจึงทาให้เกิดความรัก ในศิลปะแขนงนี้ จึงตัดสินใจที่จะฝึกหัดหนังตะลุงอย่างจริงจังเมื่ออายุ ๒๔ ปี กับอาจารย์หนังประทีป เธียรทองและปัจจุบัน ดารงตาแหน่งนายกสมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ ปัจจุบันได้ทาการเปิดศูนย์เรียนรู้การแสดงศิลปะหนังตะลุง ในชื่อว่า “ศูนย์ฝึกเธียรทอง” ณ บ้านเลขที่ ๑๘/๖ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลท่าเรือ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางศูนย์ฝึกได้มีการกาหนดหลักสูตรการเรียนรู้ และการฝึกอบรมหนังตะลุง ดังนี้
๑. ประวัติความเป็นมาหนังตะลุง
๒. ขั้นตอนการเล่นหนังตะลุง
๓. การเชิดรูปหนังตะลุง
๔. การร้องกลอนหนังตะลุง
๕. การพากย์รูปหนังตะลุง
๖. ทดสอบการแสดงหนังตะลุง

         เกียรติคุณด้านการแสดงหนังตะลุง
๑. ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศมงกุฎทองคาในการแข่งขันหนังตะลุงชิงแชมป์ภาคใต้ ณ สนามที่ว่าการอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ปีพ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ศึกตะลุง ณ สนามที่ว่าการอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันหนังตะลุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดแม่เจ้าอยู่หัว อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการประชันหนังตะลุงงานเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช ๒๕๔๙ เฉลิมฉลองการครองราชย์ ๖๐ ปี ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ๘๙ ปราชญ์ตามรอยพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ภาพกิจกรรม


วีดีโอ
แผนที่