ประวัติประกอบ เดชรักษา

ศิลปินพื้นบ้าน “มโนราห์” นายประกอบ เดชรักษา

         ชื่อคณะมโนราห์ว่าประสิทธิ์ศิลป์ดาวรุ่ง ปัจจุบัน อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๒ ตาบลนาไม้ไผ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          นายประกอบ เดชรักษา รำโนราห์ตั้งแต่เยาว์วัยกับบิดาของตน คือมโนราห์กัณต์ เดชรักษา ฝึกรามโนราห์เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ก็ออกรากับคณะของบิดา เมื่อบิดาเสียชีวิต มโนราห์ประสิทธ์ศิลป์ ดาวรุ่ง จึงเป็นหัวหน้าคณะ และนาคณะออกทาการแสดง ทั่วภาคใต้ โดยมีการรา ๒ แบบคือ ราเพื่อความบันเทิง และพิธีกรรม คือการราโรงครู ซึ่งมีพิธีกรรมหลายอย่าง เช่นการเหยียบเสน การราพิธีกรรมเหยียบเสน การราเหยียบเสนเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่ง กล่าวคือ “เสน” มีลักษณะคล้ายปานแดงที่ขึ้นบนร่างกาย แต่จะมีขนาดโตขึ้นตามอายุของผู้ที่เป็น “เสน” ดังนั้นการรักษาให้หายขาดต้องใช้พิธีกรรมเหยียบเสนของมโนราห์ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งคณะมโนราห์ทั่วๆ ไปไม่สามารถรักษาหายได้ การที่ครูประกอบ เดชรักษา ได้นาความรู้ด้านศิลปกรรม (การแสดงพื้นบ้าน มโนราห์) ที่ตนเอง ได้รับการถ่ายทอดจากบิดา ฝึกฝนจนประสบความสาเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ ด้านศิลปกรรม ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

          มโนราห์คณะประกอบน้อย ดาวรุ่ง ได้ฝึกหัดการร่ายราและการแสดงมโนราห์จากคณะมโนราห์กัณต์ ผู้เป็นบิดาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ โดยได้ฝึกท่าร่ายราพื้นฐานท่าราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคณะ เช่น ราโรงครู ราแก้บน ราเหยียบเสน โดยเฉพาะราเหยียบเสนเป็นการราเฉพาะคณะ ซึ่งแฝงด้วยความเชื่อ พิธีกรรม และรูปแบบเฉพาะของเท่านั้น

          รางวัลเกียรติยศสำคัญที่เคยได้รับ
๒๕๓๖ รางวัลครูกิตติมศักดิ์จาก อธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๔๐ รางวัลมโนราห์ยอดเยี่ยมจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๕๔๙ รางวัลชนะเลิศการประกวดรามโนราห์ปักษ์ใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา
๒๕๕๔ รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๗ ด้านศิลปกรรม(การแสดงพื้นบ้านมโนราห์) สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

         ด้วยโนราประกอบ เดชรักษา (ประสิทธิ์ศิลป์ ดาวรุ่ง) เป็นมโนราห์ที่ราแบบโบราณได้สวยงาม และมีความรู้ด้านพิธีกรรมอย่างชำนิชำนาญ จึงเป็นที่ยอมรับของประชาชน มีลูกศิษย์ที่มาฝึกที่ศูนย์ฝึก ที่บ้านตนเองเป็นจานวนมาก และได้เป็นวิทยากรสอนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน ๑๕ โรงเรียน ปัจจุบันยังคงนาคณะออกราตามงานต่างๆ ได้แก่ โรงครู งานบวชนาค งานศพ และงานสาธารณะ ทั่วภาคใต้

 


ภาพกิจกรรม


วีดีโอ
แผนที่