ข้อมูลศิลปิน 4 ภาค

ศิลปินพื้นบ้าน

แม่ครูบัวชุม อินถา (เพลงพื้ื้นบ้านภาคเหนือ - ขับซอ)

นางบัวชุม อินถา ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการขับเพลงซอ ให้กับลูกศิษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มาจนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนมีทั้งสอนเป็นรายบุคคล

พ่อสุรัชพงศ์ เพลงพวงมาลัย (การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง - เพลงพวงมาลัย)

เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงพื้นเมืองที่นิยมเล่นกันมาแต่ครั้งโบราณ ตามที่ปรากฏในหนังสือประเพณีการเล่นพื้นเมือง ว่ามีการเล่นมากในจังหวัดเพชรบุรี

หนังวรพจน์ เธียรทอง (การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ - หนังตะลุง

หนังวรพจน์ เธียรทอง ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุง ให้กับลูกศิษย์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ มาจนถึงปัจจุบัน เปิดศูนย์เรียนรู้การแสดงศิลปะหนังตะลุง ในชื่อว่า “ศูนย์ฝึกเธียรทอง” เพื่อทาการเรียนการสอนมีทั้งสอนเป็นรายบุคคล

พ่อครูธนวัฒน์ ราชวัง (การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ - กลองสะบัดชัย)

กลองสะบัดชัยในล้านนา ตามตานานเป็นกองที่มีมานานคู่บ้านคู่เมืองส่วนใหญ่เรียกว่ากลองปู่จา (กลองบูชา) กลองใจยะมงคล (กลองชัยมงคล) ในอดีตการตีกลองจะใช้ในการทาศึกสงคราม

โนราประกอบ เดชรักษา (การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ - โนรา)

นายประกอบ เดชรักษา รำโนราห์ตั้งแต่เยาว์วัยกับบิดาของตน คือมโนราห์กัณต์ เดชรักษา ฝึกรามโนราห์เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ก็ออกรากับคณะของบิดา เมื่อบิดาเสียชีวิต มโนราห์ประสิทธ์ศิลป์ ดาวรุ่ง จึงเป็นหัวหน้าคณะ และนาคณะออกทาการแสดง ทั่วภาคใต้

นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (การแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - หมอลำ)

ดร.ราตรี ศรีวิไล มีเทคนิคการสอนหรือการถ่ายทอดหมอลำเริ่มแรก ดูจากลักษณะพิเศษของลูกศิษย์ ที่ความตั้งใจ ประเมินความสามารถต่างๆ น้ำเสียง การออกเสียง รวมไปถึงปฏิภาณไหวพริบ จากนั้นจึงเริ่มเรียนหมอลำกลอน ขั้นแรกเรียนลำทางสั้นก่อน เริ่มจากการโอ่ละนอ...