การแสดงอุปรากรจีน

วีดีทัศน์การแสดงพื้นบ้านอุปรากรจีน เพื่อเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้าน อุปรากรจีนสู่สาธารณชน โดย สมาคมอุปรากรจีน