การแสดงลิเก

โครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงสู่เด็กและเยาวชน ปี 2562