การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหุ่นละครเล็ก

วิชา : ส่วนประกอบหุ่นละครเล็ก พร้อมวิธีการประกอบหุ่น และการพัฒนาสร้างสรรค์หุ่นสมัยใหม่ โดย คุณสุรินทร์ ยังเขียวสด , คุณไมตรี ปรางค์รัตนศิลา และคุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า วันที่ 11–26 เมษายน 2563 1-1/3

วิชา : ส่วนประกอบหุ่นละครเล็ก พร้อมวิธีการประกอบหุ่น และการพัฒนาสร้างสรรค์หุ่นสมัยใหม่ โดย คุณสุรินทร์ ยังเขียวสด , คุณไมตรี ปรางค์รัตนศิลา และคุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า วันที่ 11–26 เมษายน 2563 1-2/3